แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิกพิพม์สีเพื่อใช้งานในสำนักงานจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างและไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนงน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภคในสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข ๙๔๖๖ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หน้าห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณรงค์ เทพเสนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมแก้ไขลิฟท์โดยสาร ตัวที่ 2 (พร้อมอะไหล่) อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อวัสดุโครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศและวัสดุเชื้อเพลิงขนาดไม่เกิน 40 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) ของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตของจังหวัด และการดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้ออาหารลิง จำนวน ๓,๑๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
เช่าอุปกรณ์ในการประกอบพิธีทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดและย้ายจุดบริการสายด่วน ๑๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างทำภัตตาหารพร้อมปิ่นโตสำหรับถวายพระสงฆ์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการอำนวยการและบริหารจัดการศูนย์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (ศอ.ปส.จ.อน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการการติดตามสอดส่องโครงการฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2023
ซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่หมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่