แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ (ห้องน้ำ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์) 20/05/2024
ปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 2 หลัง 20/05/2024
โครงการซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 20/05/2024
ซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (รอบๆ อาคารด้านนอก) ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 16/05/2024
ปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 16/05/2024
งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 15/05/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) และแบบแยกส่วน รวมจำนวน ๔๐ เครื่อง ติดตั้งภายในศาลากลางจังหวัดนครปฐม 14/05/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน 09/05/2024
โครงการเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ C - Band จำนวน 7/18 (Transponder) ทรานสพอนเดอร์ 09/05/2024
โครงการเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์บริหารจัดการ 09/05/2024
เช่าใช้บริการท่อร้อยสาย (DUCT) โครงการจิตรลดาฯ 5 เส้นทาง 09/05/2024
ก่อสร้างผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 08/05/2024
งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
งานติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
ปรับปรุงภูมิทัศน์/ก่อสร้างรั้ว/ระบบระบายน้ำ/โรงจอดรถยนต์/บ้านพักเจ้าหน้าที่ภายในบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รอง๔) 08/05/2024
ปรับปรุงหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
ปรับปรุงห้องฝ้ายคำและห้องประชุม ชั้น ๒ ด้านทิศเหนือ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
ปรับปรุงห้องผ้ายคำและห้องประชุม ชั้น ๒ ด้านทิศเหนือ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง 07/05/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา ทั้ง ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/06/2024
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา) โดยวิธีคัดเลือก 27/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานีสื่อสารจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2024
จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก 21/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 หลัง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม(ห้องเกาะหลัก) ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรม จัดงาน Samutsakhon EXPO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบเครื่องมือสื่อสารจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาไฟฟ้าและระบบสายไฟ) ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาไฟฟ้าและระบบสายไฟ) ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/07/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อการยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องสำนักงานจังหวัดภายในศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องสำนักงานจังหวัดภายในศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม(ห้องเกาะหลัก) ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรม จัดงาน Samutsakhon EXPO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบเครื่องมือสื่อสารจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร รั้วศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทาสีศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร รั้วศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (รอบๆ อาคารด้านนอก) ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบุคคล ราย นางสาวพุฒินันท์ รามเนตร จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2024
จ้างเหมาบุคคล ราย นางสาวภัทรา สุขรัตนอังกูร จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2024
จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ทางเท้า ถนน และโรงจอดรถ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2567 รวม 4 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2024
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารหอประชุม อาคารพัสดุ และพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2567 รวม 4 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2024
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารหอประชุม อาคารพัสดุ และพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2567 รวม 4 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2024
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สช 1739 กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2024
จ้างรื้อพรมพร้อมติดตั้งพรมใหม่ ห้องประชุมเฟื่องนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2024
จ้างซ่อมติดตั้งกระจกลามิเนตและกรอบอลูมิเนียม ณ ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และบริเวณทางเดินบันได ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2024
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา) โดยวิธีคัดเลือก 09/07/2024
ซื้อจัดซื้อระบบไมโครโฟนชุดประชุม ประจำห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก 09/07/2024
ซื้อจัดซื้อระบบวิดีทัศน์ทางไกล ประจำห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก 09/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/07/2024
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานจังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใข้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
ซื้อผ้าไตรและไทยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2023
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง และอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและห้องพัก บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (๓ หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2023
ประกวดราคาจ้างกิจกรรม วิจิตรธานี ถิ่นนี้อุทัย ๑๙๐ ปี บ้านสะแกกรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณเรือนรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดสถานที่นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส กลุ่มงานอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ใช้ในการต้อนรับคณะผู้แทนเบ๊นเแจ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยือนจังหวัดนครพนม ราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2024
จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2024
ซื้อชุดผ้าไตรจีวร และชุดสังฆทาน เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
จ้างบุคคลภายนอกประดับดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม และอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับใช้ในการรับเสด็จ ฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาประตูเข้า-ออก ห้องมั่นคง ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
จ้างเหมาจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมติดตั้ง รถยนต์ยี่ห้อ ISUZU รุ่น Adventure หมายเลขทะเบียน กง 2637 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กฮ 4927 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
ซื้อภัตตาหารปิ่นโตถวายพระสงฆ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาและสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่