แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ สามประสาน (บ-ว-ร) เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการอำนวยการและบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (ศอ.ปส.จ.อน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถังพักน้ำ อาคาร 5 ชั้น ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างจัดทำสมุดทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารภาคส่วนต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท้องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON Imagerunner 2530w เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร OSM (ขก 7430-0304-580002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติราชการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัว เพื่อพร้อมต่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องของสำนักงานจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานสำนักงานจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้ออุปกรณ์ห้องน้ำภายในศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างซ่อมกระจกเงาขอบอะลูมิเนียมสีชา ขนาด ๑๗๐x๙๐ ซม. ห้องน้ำหญิง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น๓ จำนวน ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อพานธูปเทียนแพ สำหรับใช้ประกอบการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างทำดอกไม้ตกแต่งรถอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้าง?การออกแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างจัดเครื่องบวงสรวงงานประเพณไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม และบรวงสรวงในงานมหรรมงานไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างเรือไฟโบราณพร้อมป้ายราศีนักษัตรย์และเครื่องบวงสรวงในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ณ ลานพนมนาคา ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างเหมางานเครื่องบวงสรวงงานประเพณไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข ๕๖๖๕ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒ ห้องสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ห้องตรวจสอบภายใน และ ห้องประชุมมณีกาญ, ชั้น ๓ ห้องสื่อสาร ห้องประชุม POC และห้องประชุมแควน้อย, ชั้น ๔ ห้องประชุมเอราวัณ และชั้น ๕ ห้องประชุมแควใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาจังหวัดฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อถังดับเพลิง และตู้เก็บเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างทำรูปเล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออก 2 พ.ศ. 2566 ? 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 93 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่