แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมบำรุงเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข ๗๑๗ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบน้ำประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณทางเดินขึ้นลงด้านข้างฝั่งศาลและภายในห้องน้ำชั้น 2-5 อาคาร1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และซ่อมระบบการติดเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2023
จ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดสงขขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และพื้นที่ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
จ้างจัดทำเอกสารแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ปี (พ.ศ. 2566 ? 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
จ้างเปลี่ยนเครื่องปั๊มน้ำและระบบท่อส่งน้ำ อาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดสตูล (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กฉ ๗๕๕๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างจัดจ้างผลิตเอกสาร (เล่มรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Annual Report 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
จ้างจัดหาชุดการแสดงที่เป็นการเผยแพร่ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งฉากไวนิลประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างเหมาซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่