แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งใช้ในงานราชการห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา บ้านเลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2023
ซื้อผ้าไตรและไทยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างจัดจ้างทำบอรืดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้และน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ (ก.ธ.จ.สกลนคร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ใช้ในราชการสำนักงานจังหวัดสระบุรี หมายเลขทะเบียน นก 8118 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างเหมาซ่อมเสาธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อของขวัญวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมบริการเปลี่ยนและติดตั้ง สำหรับรถสื่อสารดาวเทียม ยี่ห้อ MERCEDES-BENZ หมายเลขทะเบียน 51-6860 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี (กรอ. จังหวัดกาญจนบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
จ้างซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศของศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี (กรอ. จังหวัดกาญจนบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างทำโล่อะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ WORK SHOP MOI ONE กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นก ๑๘๑๘ พจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำดีประปาแตกรั่ว อาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี (ก.บ.จ.รบ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 93 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ.2566 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
จ้างติดตั้งม่านปรับแสงห้องประชุมขุนด่านและซ่อมแซมผ้าม่านหอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่