แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างตรวจซ่อมและบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระ 1 ของ มท. และ สป.มท. และประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถาม ต่อสภาผุ้แทนราษฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างตรวจซ่อมและบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างผลิตหนังสือข้อมูลสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและกระเป๋าผ้าแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
จ้างจัดทำทำเนียบส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน ขจย 136 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดเตรียมการประชุมราชการ ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดจ้างทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2565 ? 2566 ?การพัฒนาจังหวัดพังงา สู่เมืองพังงาผาสุก? จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาบริการซื้ออาหารเเละเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเตรียมการต้อนรับองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างซ่อมและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังแนวทางการขับเคลื่อนตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีและปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง ๒๐ ปี ฉบับปรับปรุง และแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างติดตั้งม่านปรับแสงห้องประชุมขุนด่านและซ่อมแซมผ้าม่านหอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้บริหารงานราชการภายในหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นห้องสำนักงาน จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้ออุปกรณ์สำหรับรับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างปรับปรุงประตูรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่