แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบุคคลเป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราห์ข้อมูลของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนจังหวัด 5 ปี ( 2566 - 2570 ) และกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมซ่อมแซมโครงป้ายฯ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
จ้างเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยุทธศาสตร์นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำห้องกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข ๗๔๔๗ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบ้านงานครัว) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
จ้างประดับตกแต่งสถานที่และจัดดอกไม้ประดับกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้สีขาวพร้อมประดับด้วยผ้าลูกไม้สีขาว ขนาดความสูง 81 ซม. หน้ากว้าง 52 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับกระทรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างซ่อมลิฟต์ศาลากลางจังหวัดพังงา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคู่กับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี , ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างเช่าตู้แช่เย็น เช่าตู้แช่แข็ง และเช่าเครื่องฟอกอากาศ เพื่อใช้ในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON รุ่น NPG-๙๐ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดในการสนับสนุนการบริหารงานของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ ภายใต้แนวทางระบบราชการ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานของสำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ ของสำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกลุ่มงานอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่