แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 22 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานพิธี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
ซื้อผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างจ้างจัดทำตรายาง สำหรับผู้บริหารจังหวัดนครายกและบุคลากรภายในสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและห้องสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและห้องสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
ซื้ออวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
จ้างจ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
จ้างจ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน จำนวน ๓ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างกำจัดปลวกระบบอัดสารเคมีเข้าท่อ ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค ๘๘๓ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างเหมาบริการซื้ออาหารเเละเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ WORK SHOP MOI ONE กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมการสนับสนุนการบริหารจัดการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักพีธีการฑูตและการจัดการประชุมด้านงานต่างประเทศ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
เช่าสถานที่ห้องประชุม โครงการฝึกอบรมหลักพิธีการทูตและการจัดการประชุมด้านงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
เช่าสถานที่ห้องประชุม โครงการฝึกอบรมหลักพิธีการทูตและการจัดการประชุมด้านงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ WORK SHOP MOI ONE กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างทำป้ายโรลอัพ (Roll up) ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารศูนย์ราชการ จังหวัดลำพูน จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่