แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน ประกอบการจัดกิจกรรม งานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อของขวัญวันเด็ก เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
จ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำบริเวณบ่อพักน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
จ้างตรวจซ่อมและเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ยี่ห้อฟอร์ดเรนเจอร์ ทะเบียน ษฐ 7400 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
เช่าห้องประชุมเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬา (ของขวัญวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน นข 1119 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้น 8 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำข้อมูลสนับสนุนการประสานราชการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโนยายของจังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2023
จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการฝึกอบรม หลักพิธีการฑูตและการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส (One Stop Service OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
เช่าห้องประชุม สำหรับจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารราชการโดยการพัฒนาคลื่ีนลูกใหม่ของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว รายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว รายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อผ้าระบายสีขาว โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาส วันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างจัดทำอาหาร (ข้าวกล่อง) และเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ และสาย HDMI จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ประจำจังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน กธ 7287 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามโครงการค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาส วันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ และสาย HDMI จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างจัดจ้างทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2565 ? 2566 ?การพัฒนาจังหวัดพังงา สู่เมืองพังงาผาสุก? จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่