แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานวันที่ 17 มกราคม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2024
ซื้อจัดหารถประจำตำแหน่ง (ระดับรัฐมนตรี) สำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
ซื้อผ้าไตรและไทยธรรม เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร มหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลพบุรี จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 5 ป้าย ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2/2567 ณ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
จ้างซ่อมแซมประตูห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
ซื้อจักรยาน เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
ซื้อแพ็คเกจห้องประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โครงการระบบการประชุมทางไกลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
จ้างเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
จ้างซักพรมและผ้าม่าน ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน ประกอบการจัดกิจกรรม งานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กก 8118 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดนราธิวาส (young public and private collaboration YPC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อน้ำดื่มเพื่อสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักภายในอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างปรับปรุงห้องรับรองผู้ว่าราชการจังวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างงานจ้างติดตั้งชุดสลิงลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ของจังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่น ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ประจำจังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน กพ 5620 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
เช่ารายงานขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในภารกิจงานศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่