แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างพราหมณ์ประกอบพิธีพร้อมเครื่องบวงสรวงในงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างเหมาบริการเอกชน เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานจังหวัดอุดรธานี (นายจิรเดช ตั้งศิริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมการ เสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
จ้างทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ำ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
ซื้อของขวัญสำหรับแจกเด็ก ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล (งานวันที่ 18 มกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
จ้างถ่ายเอกสารประชุมขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
ซื้อถุงเท้านักเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
ซื้อถุงเท้านักเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดตกแต่งสถานที่และจัดทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างผลิตเอกสารโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 93 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างผลิตเอกสารโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 92 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาบริการนำทางศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๑ ชุมชนนำร่องเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างผลิตเอกสารโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาดูแลรักษาเว็บไซต์จังหวัดเลย จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างจ้างจัดทำเล่มแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาดูแลรักษาเว็บไซต์จังหวัดเลย จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มงานอำนวยการ) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพื่อประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2566 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านเว็บของ cisco (Cisco WebEx) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาเปลี่ยนกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งพาร์ทิชั่นภายในห้องปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 52,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้งXFIRE 4A 10B ขนาด 10 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่