แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0298/63 ,4120-001-0299/63 และ 4120-001-0300/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างจัดทำป้ายเพื่อใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างเหมาจัดทำระบบสำรองข้อมูลและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างสำนักงานจังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จะจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณริมคูเมือง ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายอะคริลิคใสในการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการของสำนักงานจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
ซื้อหลอดนีออน LED(ยาว) เพื่อใช้ในสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ส่วนกลางศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อผ้าระบายสีขาว โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาส วันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างจัดทำอาหาร (ข้าวกล่อง) และเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ และสาย HDMI จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ประจำจังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน กธ 7287 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามโครงการค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาส วันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ และสาย HDMI จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างจัดจ้างทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2565 ? 2566 ?การพัฒนาจังหวัดพังงา สู่เมืองพังงาผาสุก? จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างกำจัดปลวกระบบอัดสารเคมีเข้าท่อ ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค ๘๘๓ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างเหมาบริการซื้ออาหารเเละเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ WORK SHOP MOI ONE กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมการสนับสนุนการบริหารจัดการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักพีธีการฑูตและการจัดการประชุมด้านงานต่างประเทศ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่