แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
จ้างทำดอกไม้สดประดับตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
ซื้อโครงการอำนวยการและบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (ศอ.ปส.จ.อน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
ซื้อโครงการอำนวยการและบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (ศอ.ปส.จ.อน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 537 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทางราชการหมายเลขทะเบียน กค ๙๘๘๘ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์แบบรายปีสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ใช้งานประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
จ้างซ่อมห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2024
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการเดินทาง โดยเดินทางระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดระนอง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้าง?การออกแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างจัดเครื่องบวงสรวงงานประเพณไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม และบรวงสรวงในงานมหรรมงานไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างเรือไฟโบราณพร้อมป้ายราศีนักษัตรย์และเครื่องบวงสรวงในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ณ ลานพนมนาคา ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างเหมางานเครื่องบวงสรวงงานประเพณไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข ๕๖๖๕ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒ ห้องสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ห้องตรวจสอบภายใน และ ห้องประชุมมณีกาญ, ชั้น ๓ ห้องสื่อสาร ห้องประชุม POC และห้องประชุมแควน้อย, ชั้น ๔ ห้องประชุมเอราวัณ และชั้น ๕ ห้องประชุมแควใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาจังหวัดฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อถังดับเพลิง และตู้เก็บเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างทำรูปเล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออก 2 พ.ศ. 2566 ? 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 93 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮร 3668 กทม เนื่องจากกระจกชำรุด และครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหล่อลื่นพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้วิจัย และพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zone SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 6721 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างจ้างงานซ่อมบำรุงลิฟต์ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (อุปกรณ์ทำหน้าที่ควบคุมคำสั่งประตู) พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันห่วง แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างจ้างทำเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่