แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทำความสะอาดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างเหมาบริการถ่ายเอสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างเหมาทำวีดีทัศน์บรรยายสรุปเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
จ้างซ่อมแซมประตูห้องรับรองภูมโนรมย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างเหมาบริการรถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทาง ศึกษาดูงานโครงการอำนวยการ บริหารงาน กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างระบบ เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
จ้างเหมาบริการสนับสนุนโครงการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมแก้วมุกดา และภายในห้องควบคุมประจำห้องประชุมแก้วกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผนังห้องประชุมแก้วกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2019
จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายโครงเหล็กของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2019
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2019
จ้างเหมาบริการทำอาหารกล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2019
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติงานของผู้บริหารของจังหวัดมุกดาหาร และห้องควบคุมระบบเครื่องเสียงประจำห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2019
จ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้สด เพื่อใช้จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2019
จ้างจ้างทำไวนิลฉากพระฉายาลักษณ์และข้อความ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่