แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๑๑๑ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบภาพและเสียงสำหรับการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๑๑๑ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับปรับปรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ศข ? 4197 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยาย (มิกเซอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ สนจ.สท.๐๔๒๒๐๐๑๕๓ พร้อมไมค์ลอย ระบบ UHF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างทำตรายางและป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาการธิการวิสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
จ้างเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศในตัวลิฟต์ตัวด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครปฐม ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
จ้างซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม บ้านเลขที่ 99/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (องค์การมหาชน) (Office of Sufficiency Economy Development Zone OSEDZ) ภายใต้กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างและไฟ้า สำหรับซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึก) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ของสำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
จ้างซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม บ้านเลขที่ ๙๙/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
จ้างติดตั้งตาข่ายกันนกบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม บ้านเลขที่ ๙๙/๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
จ้างซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารใช้งานประจำสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 2 เครืื่อง ที่วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ที่วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ที่ิวิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างจัดทำอาหารกล่องและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยที่มาปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้บริหารงานภายในสำนักงานจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัว เพื่อพร้อมต่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องของสำนักงานจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานสำนักงานจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้ออุปกรณ์ห้องน้ำภายในศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างซ่อมกระจกเงาขอบอะลูมิเนียมสีชา ขนาด ๑๗๐x๙๐ ซม. ห้องน้ำหญิง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น๓ จำนวน ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อพานธูปเทียนแพ สำหรับใช้ประกอบการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างทำดอกไม้ตกแต่งรถอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่