แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) บริเวณอาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมของจังหวัดพังงา ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งประตูหอประชุมจำปูนซึ่งชำรุดและไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างขอจ้างทำเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
จ้างโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีคัดเลือก 29/01/2024
จ้างขอจ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส (One Stop Service OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
จ้างซ่อมลิฟต์ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
จ้างทำแผ่นป้ายทองเหลืองกัดกรดลงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
จ้างจัดทำป้าย กิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทางราชการหมายเลขทะเบียน กข ๑๙๑ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องประชุมเมืองคนดี อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างเหมาเอกชนปูพื้นกระเบื้องยางในห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 อาคาร ๕ ชั้น ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
ซื้อวัสดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึก) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ของสำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ระบบท่อน้ำและห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้และสวนภายในบริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจำกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั้มน้ำและปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาจัดทำเก็บแฟ้มเอกสารข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดและปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการใช้งานของทุกกลุ่มงาน สำนักงานจังหวัดสตูล จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาจัดทำชุดเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการปฐมนิเทศข้าราชการปฐมนิเทศข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 5 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
เช่าพัดลมไอเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่