แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างจ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองคาย (สคบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมฉายาลักษณ์คู่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชว 2741 กทม ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างจัดทำเอกสารพร้อมเขัาเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมของจังหวัดพังงาที่ชำรุดเสียหายรวมทั้งประตูหอประชุมจำปูนซึ่งชำรุดและไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมั่นคงแข็งแรง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย - ลาว - เวียดนาม) และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาบคคลภายนอกทำความสะอาด พระราชวังสนามจันทร์ เรือนนนทิเสน ตั้งแต่วันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 80 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส. รุ่นที่ 80 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
จ้างผลิตถุงผ้าใส่เอกสารโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2023
จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2023
เช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้ง และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2023
เช่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2023
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI LUMENS (ทดแทนเครื่องเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2023
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดนราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2023
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI LUMENS (ทดแทนเครื่องเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
จ้างซ่อมแซม และบำรุงอาคารสถานที่ภายในศาลากลางจังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในความดูแลของสำนักงานจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
จ้างจัดซื้อพรมปูพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่