แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 8666 กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสนับสนุนการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 8666 กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างทำเอกสารประกอบการชี้แจงกับอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมของจังหวัดพังงา ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งประตูหอประชุมจำปูนซึ่งชำรุดและไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกลเติมอากาศ ภายในพระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและงานช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา บันไดทางเดินและงานทาสี ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน และอุปกรณ์รับสัญญาณไวไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกันยายน2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
จ้างเหมาบริการบุคคล นางสาววาสนา แก้วไธสง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
จ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวยุพิน โสมมา จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างจ้างเหมาบคคลภายนอกทำความสะอาด พระราชวังสนามจันทร์ เรือนนนทิเสน ตั้งแต่วันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างเหมาจัดทำพระประทีปพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งวิทยากรโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส. รุ่นที่ 81 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
ซื้อชุดผ้าไตรจีวรและชุดสักฆทาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างซ่อมแซมซุ้มและเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์หน้าศาลากลาง และหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างค่าพิณพาทย์และค่าแผ่นศิลาฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
จ้างเหมาทำป้ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ?วันนวมิทรมหาราช? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ?วันนวมิทรมหาราช? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
ซื้อผ้าริ้วสีขาว-เหลือง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่