แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องสุขา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างซ่่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างเหมาบริการรถตู้ในการออกสอดส่องโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในภารกิจการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อหมึกพิมพ์ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ของ สป.มท. และ มท. จำนวน 240 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการเพื่อใช้ในภารกิจของการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร และเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในนามสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างจ้างทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจงานของกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างเหมาจัดพิธีสงฆ์ ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันนวมินทรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างปรับปรุงระบบทำความเย็นภายในห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ?วันนวมิทรมหาราช? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการและจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ของส่วนราชการในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขอแสดงความเสียใจฯ ท่านจุฬาราชมนตรีพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด พื้นที่ภายในศูนย์ราชการ อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐมและอาคารส่วนต่อขยาย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการ ณ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่