แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำป้ายพิมพ์สติ๊กเกอร์พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องโทรสาร และเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย - ลาว - เวียดนาม) และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อหมึกพิมพ์ Ricoh โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา หมายเลข FCU 28-29 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
จ้างทำป้ายไวนิล พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง ชั้น ๕ บริเวณห้องปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรสาคร และซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อน้ำดีบนฝ่าเพดานภายในห้องสุขาชาย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
จ้างทำพานดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีฟ้า สีม่วง และสีส้ม พานธูปเทียนแพโทนสีเหลือง สีม่วง สีฟ้า สีส้ม และสีแดง และเครื่องทองน้อย เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี และงานพิธีการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องรับรองเจ้าเมือง หมายเลข FCU 67 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าศาลากลางจังหวัดลพบุรีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ถึง มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๒๕๕๒ สท. หมายเลขครุภัณฑ์ สนจ.สท. ๐๒๑๑๐๐๒๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจงานของกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างจ้างเหมาบริการผลิตเอกสารชี้แจงอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง (กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งปม.ปี 2567 สส.) จำนวน 55 เล่ม และเอกสาร power point ประกอบการชี้แจง 55 ชุด และเอกสาร power point ประกอบชี้แจง กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งปม ปี 67สส. จำนวน 95 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อมศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
ซื้อเก้าอี้ห้องรับรองเรือนชบาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างจัดพุ่มดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่พร้อมจัดพวงมาลาสำหรับกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
จ้างเหมาบริการล้างเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในความดูเเลของสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
เช่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างผลิตป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงเหล็ก วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าี่เป็นเจ้าหน้าที่เก็บบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารพญาคันคา ณ สถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถน (นางสาวสุชีรา ชะนะพิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ?วันนวมิทรมหาราช? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ?วันนวมิทรมหาราช? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่