แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อผ้าไตรและไทยธรรม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์บนเสาต้นหมอแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
ซื้อสร้างประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ห้องตรวจสอบภายในจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ห้องสารบรรณกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารขาว - ดำ เอกสารประกอบการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
ซื้อธงชาติขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการเชิญธงชาติสำหรับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อธงชาติขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการเชิญธงชาติสำหรับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างจ้างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารของส่วนราชการจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ สป.มท. ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัด สป.มท. โดยการเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์จริง (Learning by Doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ สป.มท. ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัด สป.มท. โดยการเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์จริง (Learning by Doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้งานในกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๑ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในการครอบครองและความดูแลของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน 5กฮ 4920 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
จ้างซ่อมและบำรุงรถยนต์ของทางราชการ ทะเบียน ๖กศ ๗๗๓๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
ซื้อผ้าออแกนซ่า กิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการ ณ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้บริหารงานภายในสำนักงานจังหวัดนครพนม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และซ่อมระบบการติดเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เครื่อง ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
จ้างทำป้ายพระราชปณิธาน ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ติดตั้งภายในห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงชุดคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบน้ำประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
ซื้อผ้าไตร (ใช้ในการจัดกิจกรรมในวันนวมินทรมหาราช วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
ซื้อของที่ระลึก (ผ้าบาติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานประจำห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้งานประจำห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่