แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองของรถยนต์ส่วนกลางประจำจังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน ๖กศ ๗๗๖๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
จ้างแก้่ไขปัญหาสุขาอุดตันภายในศาลากลางจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา หมายเลข FCU 28-29 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 วุฒิสภา และเอกสาร PowerPoint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2024
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA VIGO CAB ๔ เลขทะเบียน กค ๕๙๙ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาและสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค 1115 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องอาหารหน้าห้องประชุม ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้ออุปกรณ์สำหรับลิฟท์ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างจ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำโพมบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561 - 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2023
จ้างเหมาจัดทำพระประทีปพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2023
จ้างจ้างเหมาจัดดอกไม้และประดับตกแต่งสถานที่เนื่องในกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม (อาคารโดมหน้าเสาธง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2023
ซื้อผ้าไตร สำหรับใช้ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
จ้างประดับตกแต่งสถานที่และจัดดอกไม้ประดับกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
จ้างปรับเปลี่ยนผ้าม่าน สำหรับห้องปฏิบัติงานผู้บริหารจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ดำรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม สำหรับการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
ซื้อผ้าไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
จ้างติดตั้งระบบเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่