แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2019
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2019
จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดบริเวณสถานที่น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ และบริเวณสถานที่วัดศรีมงคลใต้ เพื่อใช้ในงานซักซ้อมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2019
จ้างเหมาทำตู้วางฐานเชิงเทียนชัย เพื่อใช้ในงานพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2019
จ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้สด เพื่อใช้จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2019
จ้างเหมาทำซุ้มถวายพระเกียรติแบบที่ ๒ เพื่อใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2019
จ้างเหมาทำซุ้มถวายพระเกียรติแบบที่ ๑ เพื่อใช้ในพิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2019
จ้างเหมาทำพื้นทางเดินบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2019
จ้างเหมาทำป้ายพระฉายาลักษณ์และแท่นประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมติดตั้ง ณ น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบท่อประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ ภายในและบริเวณรอบบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2019
จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายโครงเหล็กของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2019
จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2019
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2019
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในห้องสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชุดปุ่มกดลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่