แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการจัดทำ วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570 ) 02/06/2023
วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ทราบถึง ความต้องการของกลุ่มจังหวัดในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 01/06/2023
ก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 01/06/2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ 30/05/2023
ปรับปรุงศูนย์อารยธรรม 3 แผ่นดิน (ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 2 ชั้น หลังเก่า) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 23/05/2023
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 19/05/2023
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 18/05/2023
จ้างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 12/05/2023
ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 หลัง 11/05/2023
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย และระดมความคิดเห็นการกำหนดเป้าหมาย และแผนที่นำทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบาดาล (บ้านพักประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์) 09/05/2023
ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ และอาคาร ๒ 09/05/2023
แบตเตอรี่ สำหรับเครื่องดับเพลิงศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ 09/05/2023
วัสดุสำนักงาน 02/05/2023
ซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง 5533 นฐ 02/05/2023
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณเรือนรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/04/2023
โครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) 27/04/2023
เหมาพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Annual Report)กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พร้อมออกแบบรูปเล่ม 26/04/2023
ขอจ้างเหมาพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Annual Report) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พร้อมออกแบบรูปเล่ม 26/04/2023
ขอจ้างเหมาพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Annual Report) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พร้อมออกแบบรูปเล่ม 26/04/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก 27/03/2024
จ้างโครงการจัดทำขบวน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 27/03/2024
จ้างจัดทำโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 27/03/2024
ซื้อภัตตาหารปิ่นโตถวายพระสงฆ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
จ้างจัดดอกไม้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์ (มูเตลู) จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2024
ซื้อธงชาติไทย และธง วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON รุ่น IR2930i จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล พร้อมยืมโครงเหล็ก และติดตั้ง วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อภัตตาหารปิ่นโตถวายพระสงฆ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อมกับนโยาบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างเหมาจัดทำที่เก็บแฟ้มเอกสารข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดและปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
ซื้อสิ่งของ มอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุวิทยุและไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กค 7133 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าตัวอาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างจ้างทำประชาสัมพันธ์หนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด80X200 ซม. (จังหวัดอุดรธานี เปิดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หน้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีเหลืองและสีขาว พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวบริเวณรอบรั้วศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้อถุงเท้านักเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีเหลืองและสีขาว พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวบริเวณรอบรั้วศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานวันที่ 17 มกราคม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดงานวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่