แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
งานจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุม 07/09/2023
การจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๓ ชั้น และ ๕ ชั้น และทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 07/09/2023
จ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่นทั้งสองหลังและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 06/09/2023
โครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 05/09/2023
จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 05/09/2023
จ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ 23/08/2023
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 21/08/2023
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 18/08/2023
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 17/08/2023
ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตข้าราชการสำนักงานจังหวัดตราด ถนนบ้านล่าง - ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 17/08/2023
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ 17/08/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
เช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ C - Band จำนวน 7/18 (Transponder) ทรานสพอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ภายในบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างโครงการจัดทำหนังสือสมุดภาพที่ระลึกเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี เล่ม 3 โดยวิธีคัดเลือก 27/05/2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๖ เยาวชนตาวิเศษ ร่วมป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๖ เยาวชนตาวิเศษ ร่วมป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2024
จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติประดับบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์และประจำบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
จ้างจัดดอกไม้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ภายในบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์/ก่อสร้างรั้ว/ระบบระบายน้ำ/โรงจอดรถยนต์/บ้านพักเจ้าหน้าที่ภายในบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รอง๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/05/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
จ้างเหมาซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า และสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อม อุปกรณ์ประกอบ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2024
จ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ และห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ และห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างที่ปรึกษาการจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ทบทวน และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยวิธีคัดเลือก 01/03/2024
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างก่อสร้างระบบจัดเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเขาซับแกงไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างจัดทำป้ายและตรายางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วุฒิสภา และเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างจัดทำป้ายและสติ๊กเกอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างกำจัดปลวกบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างจัดสถานที่ จัดดอกไม้ และเย็บผ้าม่านสีม่วง สำหรับกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารขาว - ดำ ขนาด A๔ จำนวน ๓๑ แผ่น/ชุด เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่