แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) บริเวณอาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมของจังหวัดพังงา ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งประตูหอประชุมจำปูนซึ่งชำรุดและไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างขอจ้างทำเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
จ้างโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีคัดเลือก 29/01/2024
จ้างขอจ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส (One Stop Service OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
จ้างซ่อมลิฟต์ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
จ้างทำแผ่นป้ายทองเหลืองกัดกรดลงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
จ้างจัดทำป้าย กิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทางราชการหมายเลขทะเบียน กข ๑๙๑ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องประชุมเมืองคนดี อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างเหมาเอกชนปูพื้นกระเบื้องยางในห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 อาคาร ๕ ชั้น ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เครื่อง ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
จ้างทำป้ายพระราชปณิธาน ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ติดตั้งภายในห้องประชุมแก่นเมือง อาคารศาลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงชุดคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบน้ำประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
ซื้อผ้าไตร (ใช้ในการจัดกิจกรรมในวันนวมินทรมหาราช วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
ซื้อของที่ระลึก (ผ้าบาติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานประจำห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้งานประจำห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อมศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
ซื้อเก้าอี้ห้องรับรองเรือนชบาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างจัดพุ่มดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่พร้อมจัดพวงมาลาสำหรับกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
จ้างเหมาบริการล้างเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในความดูเเลของสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
เช่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่