แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและอาคารศูนย์อาหารเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 24/05/2024
ระบบลิฟต์โดยสารของศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 ตัว 23/05/2024
ปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน (RUM Ring Main Unit) ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 23/05/2024
ก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา (บางส่วน) ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 20/05/2024
ก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และค่างานผังบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 20/05/2024
โครงการงานผังบริเวณ งานรั้ว งานกำเเพงดิน งานระบบระบายน้ำบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 20/05/2024
โครงการซ่อมเเซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 20/05/2024
โครงการซ่อมเเซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 20/05/2024
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ (ห้องน้ำ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์) 20/05/2024
ปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 2 หลัง 20/05/2024
โครงการซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 20/05/2024
ซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (รอบๆ อาคารด้านนอก) ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 16/05/2024
ปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 16/05/2024
งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 15/05/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) และแบบแยกส่วน รวมจำนวน ๔๐ เครื่อง ติดตั้งภายในศาลากลางจังหวัดนครปฐม 14/05/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน 09/05/2024
โครงการเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ C - Band จำนวน 7/18 (Transponder) ทรานสพอนเดอร์ 09/05/2024
โครงการเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์บริหารจัดการ 09/05/2024
เช่าใช้บริการท่อร้อยสาย (DUCT) โครงการจิตรลดาฯ 5 เส้นทาง 09/05/2024
ก่อสร้างผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 08/05/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างแนวรั้วและถนนในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (รอง 2) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงหลังคาหอประชุมและหลังคาทางเชื่อมระหว่างหอประชุมกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1-4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแท้งค์น้ำสำหรับเก็บน้ำในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อาคาร 5 ชั้น ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า และก่อสร้างโรงจอดรถจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำผังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนนหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สู่การขยายเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคงทุกมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัด จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4 และ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1-4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนส่วนกลางภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมทางเท้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ถนนทางเข้าศาลากลางจังหวัด) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถและลานจอดรถบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูและงานทาสีอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างแนวรั้วและถนนในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแท้งค์น้ำสำหรับเก็บน้ำในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อาคาร 5 ชั้น ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า และก่อสร้างโรงจอดรถจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำผังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบไฟส่องสว่างภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
จ้างตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างจัดทำหนังสือที่ระลึก/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) และแบบแยกส่วน รวมจำนวน ๔๐ เครื่อง ติดตั้งภายในศาลากลางจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จำงหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางเพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้สำหรับลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 3/2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
เช่าห้องประชุมบริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (นั่งสี่ตอน 7 ที่นั่ง) ยี่ห้อ โฟล์คสวาเกน (สีดำ) หมายเลขทะเบียน นพ 3 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรั้ว/ถนนทางเข้า/รางระบายน้ำ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/10/2023
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2023
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง และอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/08/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อไทยธรรม เพื่อใช้ในกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุก่อสร้าง จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการใช้งานของทุกกลุ่มงาน และเพื่ออำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของสำนักงานจังหวัดสตูล จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อผ้าไตรจีวรและชุดไทยธรรม สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล 5816 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/06/2024
จ้างทำภัตตาหาร (ข้าวต้ม) สำหรับถวายพระสงฆ์ และสามเณร ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2024
จ้างจัดกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ซื้อแสตนขาตั้งวางดอกไม้ เพื่อใช้สำหรับจัดวางดอกไม้ประกอบการจัดงานพิธีต่างๆ ของจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างติดตั้งราวกันตกบริเวณทางเดินโรงอาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนวป้องกันการกัดเซาะบริเวณทางลาดโดยรอบลานจอดรถยนต์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าภายในศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด/กลุ่่มจังหวัด (ระบบ LED Full Color Display Screen) 30/05/2024
จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 2 และพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
จ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนวป้องกันการกัดเซาะบริเวณทางลาดโดยรอบลานจอดรถยนต์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางประจำจังบหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 6กศ 7762 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่