แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/07/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2019
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2019
จ้างทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้ในงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2019
จ้างเหมาจัดการแสดงมหรสพ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2019
จ้างเหมาบริการทำอาหารพร้อมจัดโต๊ะอาหาร สำหรับกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2019
ซื้อผ้าสีม่วง เพื่อใช้ประดับในงานพิธีและกิจกรรมของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2019
เปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมลิฟต์และอุปกรณ์ภายในลิฟต์ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) 21/05/2019
จ้างติดตั้งระบบเชื่อมสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ภายในห้องประชุมสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2019
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2019
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่