ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างจ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองคาย (สคบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมฉายาลักษณ์คู่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชว 2741 กทม ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างจัดทำเอกสารพร้อมเขัาเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมของจังหวัดพังงาที่ชำรุดเสียหายรวมทั้งประตูหอประชุมจำปูนซึ่งชำรุดและไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมั่นคงแข็งแรง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย - ลาว - เวียดนาม) และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2023
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำศูนย์ดำรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม สำหรับการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
ซื้อผ้าไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
จ้างติดตั้งระบบเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
จ้างซ่อมและบำรุงรถยนต์ของทางราชการ ทะเบียน ๖กศ ๗๗๓๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
ซื้อผ้าออแกนซ่า กิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการ ณ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้บริหารงานภายในสำนักงานจังหวัดนครพนม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และซ่อมระบบการติดเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่