แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
เช่าใช้บริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดปัตตานี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดยะลา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12/09/2023
ทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณโดยรอบ 12/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 12/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และอาคารหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 11/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และบริเวณโดยรอบ 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดตากและอาคารหอประชุมจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11/09/2023
ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและบริเวณโดยรอบอาคารฯ 11/09/2023
ทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง หอประชุมจังหวัดระนอง และพื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดระนอง 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด หอประชุมจังหวัด พื้นที่ สนามหญ้า ถนน และทางเท้า ศ.ส.ล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 11/09/2023
จ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) 11/09/2023
การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 08/09/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงศาลาลอยน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างผูกผ้าประดับสีเหลือง ? สีม่วง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (๓) (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ซื้อผ้าไตรจีวรและชุดไทยธรรม สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างบำรุงรักษาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ระบบระบายน้ำและระบายอากาศ อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลัง ๕ ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบท่อน้ำประปาและไฟฟ้าส่องสว่าง ห้องน้ำชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนวป้องกันการกัดเซาะบริเวณทางลาดโดยรอบลานจอดรถยนต์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างติดตั้งราวกันตกบริเวณทางเดินโรงอาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2024
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขเครือข่ายประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference System VCS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์บริหารจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับทหารมหาดเล็ก ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจง (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์) เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง ฯ จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2024
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีม่วง ขนาด 44/45 x 60 หลา จำนวน 5 ม้วน พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงบริเวณเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์แปลงภาพและเสียง เพื่อใช้ประจำ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ห้องประชุมโต๊ะหยงกง และห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้และน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขันรถ.เพื่อใช้ในโครงการ.สนับสนุนการฝึกอนรมวิทยวกรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกันประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำมึงบประมาณ.พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อวัสดุน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างจ้างถ่ายเอกสารสีและเข้าเล่มในการประชุมสำหรับคณะอนุกรรมการทรัพยากรจังหวัดขอนแก่น และผู้เข้าร่วมประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
จ้างผลิตโล่รางวัลโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. 81 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
จ้างผลิตโล่รางวัลโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 80 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
จ้างจัดทำเล่มเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๑๐ เล่ม เอกสารเพิ่มเติม จำนวน ๑๑๐ เล่ม และเอกสารข้อมูลการนำเสนอ จำนวน ๑๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
จ้างเหมาถ่ายทอดเสียงและบรรยากาศงานเทศกาลประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
จ้างเหมาถ่ายทอดเสียงและบรรยากาศงานเทศกาลประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 110 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 110 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
จ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่