แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่พร้อมทำป้ายโครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวพื้นห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ ๑ และรองฯ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2019
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2019
จ้างเหมาจัดทำวิดิทัศน์การเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2019
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมทบทวนแผนกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
จ้างทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2019
จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อดำเนินการจัดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2019
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2019
เหมาบริการจัดทำสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 23/07/2019
ซื้อผ้าสีเหลืองและสีขาว เพื่อใช้ประดับในงานพิธีและกิจกรรมของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2019
ซื้อกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ในโครงการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ื 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2019
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้จัดงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2019
จ้างทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้ในงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน ?วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่