แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดตากและอาคารหอประชุมจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11/09/2023
ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและบริเวณโดยรอบอาคารฯ 11/09/2023
ทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง หอประชุมจังหวัดระนอง และพื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดระนอง 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด หอประชุมจังหวัด พื้นที่ สนามหญ้า ถนน และทางเท้า ศ.ส.ล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 11/09/2023
จ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) 11/09/2023
การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 08/09/2023
งานจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุม 07/09/2023
การจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๓ ชั้น และ ๕ ชั้น และทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 07/09/2023
จ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่นทั้งสองหลังและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 06/09/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารงานของกลุ่มงานอำนวยการ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างการแสดงนางรำ ๔ ภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงหอประชุมจังหวัดยโสธร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวน บทวิเคราะห์การพัฒนาจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๖ ? ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างโครงการจัดทำขบวน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 05/04/2024
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงอาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์ พิมพ์ 4 สี ขนาด A3 หน้าเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Annual Report) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างเหมาเช่าระบบวีดีโอทางไกล (ZOOM) (เดือนเมษายน 2567 ถึง เดือนกันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องสำหรับประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ซื้อภัตตาหารปิ่นโต เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างเหมาจัดทำขบวน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก 04/04/2024
จ้างจัดดอกไม้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นางสาวนิติยา พงษ์พานิช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมของจังหวัดพังงา ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งประตูหอประชุมจำปูนซึ่งชำรุดและไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมของจังหวัดพังงา ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งประตูหอประชุมจำปูนซึ่งชำรุดและไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
เช่าเครื่่องดนตรี สำหรับเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายจั่วหน้าเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายจั่วหน้าเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายซุ้มประตูทางเข้างานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2024
จ้างสร้างห้องพักนักแสดง ห้องแต่งตัว/เตรียมตัว และจัดทำป้ายแจ้งสถานที่จัดงานและซุ้มประตูทางเข้าเวทีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2024
เช่าเครื่่องดนตรี สำหรับเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2024
เช่าพร้อมติดตั้งจอ LED P.๕ งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายซุ้มประตูทางเข้างานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมของจังหวัดพังงาที่ชำรุดเสียหายรวมทั้งประตูหอประชุมจำปูนซึ่งชำรุดและไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมั่นคงแข็งแรง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายจั่วหน้าเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายจั่วหน้าเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายจั่วหน้าเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่