แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
จ้างทำป้ายอคิลิคและติดสติกเกอร์ สำหรับที่จอดรถยนต์ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบูรณาการและประสานงานระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
จ้างทำป้ายทองเหลืองสำหรับติดหน้าห้องผู้บริหาร และทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2019
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในบ้านพักของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2019
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติงานของ ผู้บริหารและห้องประชุมจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2019
จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรฯ กิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2019
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2019
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรฯ กิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2019
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรฯ กิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2019
จ้างจ้างทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวพื้นห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ ๑ และรองฯ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2019
ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2019
จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่