แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวขยายผลจากงานประเพณีบุญบั้งไฟลู่การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 08/06/2023
ปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 5 ชั้น) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 06/06/2023
จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว Krabi coffee month 2023 กิจกรรม จัดประกวดชงกาแฟ (Barista) ประเภท Latte Art 06/06/2023
วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการจัดทำ วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570 ) 02/06/2023
วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการจัดทำ วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570 ) 02/06/2023
วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ทราบถึง ความต้องการของกลุ่มจังหวัดในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 01/06/2023
ก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 01/06/2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ 30/05/2023
ปรับปรุงศูนย์อารยธรรม 3 แผ่นดิน (ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 2 ชั้น หลังเก่า) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 23/05/2023
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 19/05/2023
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 18/05/2023
จ้างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 12/05/2023
ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 หลัง 11/05/2023
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย และระดมความคิดเห็นการกำหนดเป้าหมาย และแผนที่นำทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบาดาล (บ้านพักประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์) 09/05/2023
ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ และอาคาร ๒ 09/05/2023
แบตเตอรี่ สำหรับเครื่องดับเพลิงศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ 09/05/2023
วัสดุสำนักงาน 02/05/2023
ซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง 5533 นฐ 02/05/2023
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณเรือนรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/04/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจงานของกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างจ้างเหมาบริการผลิตเอกสารชี้แจงอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง (กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งปม.ปี 2567 สส.) จำนวน 55 เล่ม และเอกสาร power point ประกอบการชี้แจง 55 ชุด และเอกสาร power point ประกอบชี้แจง กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งปม ปี 67สส. จำนวน 95 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องสุขา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างซ่่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างเหมาบริการรถตู้ในการออกสอดส่องโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในภารกิจการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อหมึกพิมพ์ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ของ สป.มท. และ มท. จำนวน 240 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการเพื่อใช้ในภารกิจของการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร และเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในนามสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๑ (ประจำเดือนตุลาคม ? ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๗๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
จ้างผลิตและติดตั้งป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน งานประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด พร้อมกับจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำกลุ่มงานอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๔๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2023
จ้างเหมาจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างเหมาขนย้าย ติดตั้ง และรื้อถอน ลวดหนามหีบเพลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้าง้้่่่่าาสาสสสส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3KVA จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
จ้างจัดทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์และการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
จ้างถ่ายเอกสารขาว - ดำ เพื่อใช้สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่