แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุม 19/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน และอาคารหอประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19/09/2023
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบใหม่แบบติดผนัง (ระบบ invester) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 19/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุมอนาลโย และภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ และ ไม้ยืนต้นศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 19/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนกันยายน 2567) 19/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ภายในศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) 19/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุม 18/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18/09/2023
เหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ทางเท้า ถนน และโรงจอดรถ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) 18/09/2023
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 18/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง หอประชุมจังหวัดพัทลุงและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 15/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 4 ชั้น ของอาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 15/09/2023
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 14/09/2023
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 14/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 14/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ (เดือนตุลาคม 2566-เดือนกันยายน 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัดทั้ง ๒ หลัง และพื้นที่ภายนอกอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 13/09/2023
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง 13/09/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,100 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อจัดซิื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36100 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ของกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมและการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปาง ๕ ปี และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างจ้างเหมาติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ พร้อมตู้Broom และแขนกั้น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำภายในศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างเหมาปรับปรุงพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการส่วนกลางของสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ยี่ห้อ Toyota Vigo หมายเลขทะเบียน ชว 2735 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการส่วนกลาง ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ยี่ห้อ Toyota Vigo หมายเลขทะเบียน ชว 2737 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในภารกิจงานของห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างระบบจัดเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเขาซับแกงไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างจัดทำป้ายและตรายางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วุฒิสภา และเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างจัดทำป้ายและสติ๊กเกอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างกำจัดปลวกบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างจัดสถานที่ จัดดอกไม้ และเย็บผ้าม่านสีม่วง สำหรับกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารขาว - ดำ ขนาด A๔ จำนวน ๓๑ แผ่น/ชุด เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างจัดทำเอกสาร Power Point เพื่อเสนอในห้องประชุม ประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขาวดำ) ยี่ห้อ Samsung รุ่น M4070FR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่