แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้น 8 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 22 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานพิธี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
ซื้อผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างจ้างจัดทำตรายาง สำหรับผู้บริหารจังหวัดนครายกและบุคลากรภายในสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและห้องสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและห้องสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
ซื้ออวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
จ้างจ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการ ณ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกันยายน2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2023
จ้างเหมาบริการบุคคล นางสาววาสนา แก้วไธสง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
จ้างเหมาบริการบุคคล นางสาวยุพิน โสมมา จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2023
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างจ้างเหมาบคคลภายนอกทำความสะอาด พระราชวังสนามจันทร์ เรือนนนทิเสน ตั้งแต่วันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างเหมาจัดทำพระประทีปพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2023
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งวิทยากรโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส. รุ่นที่ 81 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
ซื้อชุดผ้าไตรจีวรและชุดสักฆทาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างซ่อมแซมซุ้มและเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์หน้าศาลากลาง และหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างค่าพิณพาทย์และค่าแผ่นศิลาฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2023
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
จ้างเหมาทำป้ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่