แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่นทั้งสองหลังและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 06/09/2023
โครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 05/09/2023
จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 05/09/2023
จ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ 23/08/2023
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 21/08/2023
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 18/08/2023
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 17/08/2023
ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตข้าราชการสำนักงานจังหวัดตราด ถนนบ้านล่าง - ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 17/08/2023
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ 17/08/2023
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ 17/08/2023
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ?ต้องเที่ยว (Unseen)? จังหวัดนครพนม ภายใต้แผนบูรณาการการท่องเที่ยวสมัยใหม่ 16/08/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และบริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 09/08/2023
การเช่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 09/08/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของสำนักงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 09/08/2023
วัสดุหมึกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 08/08/2023
ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 4 26/07/2023
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง 18/07/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างจ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
ซื้อผ้าไตรและไทยธรรม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์บนเสาต้นหมอแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
ซื้อสร้างประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ห้องตรวจสอบภายในจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ห้องสารบรรณกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารขาว - ดำ เอกสารประกอบการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2024
ซื้อธงชาติขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการเชิญธงชาติสำหรับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อธงชาติขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการเชิญธงชาติสำหรับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างจ้างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารของส่วนราชการจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ สป.มท. ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัด สป.มท. โดยการเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์จริง (Learning by Doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ สป.มท. ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัด สป.มท. โดยการเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์จริง (Learning by Doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้งานในกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๑ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของสำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
จ้างเหมาจัดงาน ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและห้องสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
จ้างทำรูปเล่มเมนูอาหารญี่ปุ่นและอิตาเลี่ยน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และข้อมูลวัดในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พร้อมปริ้นสีและเข้าเล่มแบบห่วง เพื่อนำถวายแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งได้เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19 ถึง 24 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
เช่าเช่่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อชุดผ้าไตรจีวร และชุดสังฆทาน การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
จ้างบุคคลภายนอกประดับดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อผ้าประดับ เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และห้องสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และห้องสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
จ้างเหมาจัดทำระบบสำรองข้อมูลและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างเหมาดูแลรักษาเว็บไซต์จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
จ้างจ้างเหมาดำเนินการย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
จ้างจ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2024
จ้างเหมาติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่