แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมโครงไม้ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
จ้างทำป้ายไวนิล เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อจัดกิจกรรมงาน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี 2564 จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2021
จ้างทำบอร์ดสติกเกอร์ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างภายในห้องแก้วมุกดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านพักของผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
จ้างทำพัสดุดอกไม้สด สำหรับจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบปั้มน้ำภายในบ้านพักหัวหน้าสำนักงานมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
จ้างการจ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ? 30 กันยายน 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่