แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านพักของผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องปฎิบัติงานของผู้บริหาร (นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
จ้างทำพัสดุดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
จ้างเหมาทำไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
จ้างเหมาทำไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อผ้าประดับสี ม่วง - ขาว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อพรมแดงสำหรับใช้ประกอบงานพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสาร เพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและสนับสนุนงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2021
จ้างทำพัสดุดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
จ้างจ้างกำจัดปลวกอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และบ้านพักข้าราชการ (บ้านพัก ผวจ. ,รอง ผวจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อผ้าประดับสีขาว ? เหลือง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่