แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาทำวีดีทัศน์บรรยายสรุปเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
จ้างซ่อมแซมประตูห้องรับรองภูมโนรมย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างเหมาบริการรถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทาง ศึกษาดูงานโครงการอำนวยการ บริหารงาน กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างระบบ เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
จ้างเหมาบริการสนับสนุนโครงการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมแก้วมุกดา และภายในห้องควบคุมประจำห้องประชุมแก้วกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผนังห้องประชุมแก้วกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานในการบริหารงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
ซื้ออุปกรณ์สำหรับการนำเสนอชนิดแบบไร้สาย เพื่อใช้ในการประชุมของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างทำพัสดุดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่