แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างเหมาบริการ สนับสนุนโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างเหมาบริการรถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางศึกษาดูงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
จ้างทำใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป เพื่อใช้มอบยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบและองค์กรจิตอาสาในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานส่งเสริมคุณธรรม รวมพลังคนดี ศรีมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์บริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร 16/09/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทำความสะอาดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างเหมาบริการถ่ายเอสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่