แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้วงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2022
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก 16/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2021
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้สด เพื่อใช้ในกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2021
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2021
จ้างเหมาทำป้ายทองเหลืองสำหรับติดทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2566 - 2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2021
จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก 30/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่