แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 11/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และบริเวณโดยรอบ 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดตากและอาคารหอประชุมจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11/09/2023
ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและบริเวณโดยรอบอาคารฯ 11/09/2023
ทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง หอประชุมจังหวัดระนอง และพื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดระนอง 11/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด หอประชุมจังหวัด พื้นที่ สนามหญ้า ถนน และทางเท้า ศ.ส.ล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 11/09/2023
จ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) 11/09/2023
การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 08/09/2023
งานจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) 08/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 07/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุม 07/09/2023
การจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ๓ ชั้น และ ๕ ชั้น และทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 07/09/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองของรถยนต์ส่วนกลางประจำจังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน ๖กศ ๗๗๖๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
จ้างแก้่ไขปัญหาสุขาอุดตันภายในศาลากลางจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา หมายเลข FCU 28-29 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 วุฒิสภา และเอกสาร PowerPoint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2024
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA VIGO CAB ๔ เลขทะเบียน กค ๕๙๙ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาและสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค 1115 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องอาหารหน้าห้องประชุม ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้ออุปกรณ์สำหรับลิฟท์ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด80X200 ซม. (จังหวัดอุดรธานี เปิดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หน้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีเหลืองและสีขาว พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวบริเวณรอบรั้วศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้อถุงเท้านักเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีเหลืองและสีขาว พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวบริเวณรอบรั้วศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานวันที่ 17 มกราคม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดงานวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
จ้างเช็คระยะซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3311 กจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2024
จ้างเหมาบริการงานพนักงานทำความสะอาด นางประภาพร สีสองเมือง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2024
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานชำรุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
จ้างทำอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๑๘ และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2024
จ้างโครงการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน ประกอบการจัดกิจกรรม งานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2024
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่