แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้วงวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้วงวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้วงวันที่ิ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
จ้างจ้างติดป้ายสติ๊กเกอร์รถยนต์ตู้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วประจำ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารและป้ายศูนย์รับบริจาคเงินและวัสดุจำเป็นสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
จ้างทำบอร์ดโครงไม้ เพื่อใช้สำหรับประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2020
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาด ?ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาด ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการและประสานงานระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการและประสานงานระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2020
ซื้อไอศกรีมพร้อมโคน เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2020
จ้างทำป้ายเพื่อประกอบการจัดประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2020
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมชุดการแสดง เพื่อใช้ในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2019
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแบบสรุปโครงการที่จังหวัดมุกดาหาร ขอรับการสนับสนุน จากกระทรวง กรม ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่