แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาพิมพ์เอกสารพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนงานโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2020
วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 10/06/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการและประสานงานระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2020
ซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง ประจำห้องไกล่เกลี่ยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2020
ซื้อผ้าประดับสีม่วง - ขาว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2020
จ้างปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการและประสานงานระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2020
จ้างเหมาพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องพัก/สถานที่พัก สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รอง ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2020
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2020
จ้างจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้วงวันที่ิ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้วงวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้วงวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่