แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับระบบไฟฟ้าของลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับระบบไฟฟ้าของลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงผลคุณภาพสูง (Video Wall) เพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2020
จ้างทำป้ายทองเหลืองสำหรับติดหน้าห้องผู้บริหาร และทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างติดตั้งผ้าม่านหอประชุม ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและตรวจเช็ค เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องผู้บริหารและห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
ซื้อผ้าประดับสีขาว ? ฟ้า เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2020
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2020
จ้างทำไวนิล เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารจัดการของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2020
จ้างเหมาพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2020
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, หน้าห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และภายในห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2020
เหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องรับรองภูผาเทิบ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๔ 14/07/2020
จ้างทำป้ายไวนิลและโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อใช้สำหรับโครงการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ สู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2020
ผ้าประดับสีขาว ? เหลือง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 01/07/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่