แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
จ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2020
ซื้อวัสดุสังฆภัณฑ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงานแลวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพื้นที่รอบศาลากลางจังหวัดมุกดาหารและหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ให้สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ให้สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่