แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ สำหรับจัดทำสวนหย่อมและสนามหญ้ารอบบริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2020
จ้างเหมาบริการรถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/12/2020
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับเดินทางศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2020
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า สำหรับตกแต่งสนามหญ้ารอบบริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
จ้างทำป้ายไวนิลวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2020
จ้างทำพัสดุดอกไม้ สำหรับจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2020
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2020
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอประชุม 250 ปี มุกดาหาร และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างทำป้ายทองเหลือง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2020
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและตรวจเช็ค เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร ห้องปฏิบัติงานของเลขานุการประจำหน้าห้องผู้บริหาร และห้องห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2020
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
จ้างเหมาบริการรถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริหารจัดการของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2020
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับเดินทางศึกษา ดูงานโครงการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่