แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เพื่อดำเนินโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2021
ซื้ออุปกรณ์ไฟส่องสว่าง บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ เพื่อจัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๔ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2021
วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร 05/01/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่นและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2021
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่