แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบปั้มน้ำภายในบ้านพักหัวหน้าสำนักงานมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
จ้างการจ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ? 30 กันยายน 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนงานตามโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างการจ้างเหมาบริการ สนับสนุนงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้วงวันที่ 1 เมษายน 2564 ? 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ เพื่อจัดงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินการจัดงาน วันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2021
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเพื่อดำเนินงานโครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาด ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่