แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมชุดการแสดง เพื่อใช้ในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2019
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแบบสรุปโครงการที่จังหวัดมุกดาหาร ขอรับการสนับสนุน จากกระทรวง กรม ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2019
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2019
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2019
จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2019
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจดิจิทัลมุกดาหาร (Digital Economy Mukdahan DEM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2019
ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2019
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขั้นกรรมาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2019
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (นายสถิตย์พงษ์ จันทร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (นายทศพล สบายใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (นางสาวจิราพร สุระพันธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่