แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการและจ้างเหมาบำรุงลิฟต์ ของส่วนราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13/09/2023
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และอาคารหอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 13/09/2023
เหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร อาคารหอประชุมจังหวัดพิจิตรและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และบริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังใหม่ และหลังเก่า พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 12/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังใหม่ และหลังเก่า พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 12/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังใหม่ และหลังเก่า พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 12/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 12/09/2023
เหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง และอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12/09/2023
เช่าใช้บริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดปัตตานี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12/09/2023
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดยะลา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12/09/2023
ทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณโดยรอบ 12/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 12/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และอาคารหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 11/09/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับพิธีสงฆ์ในงานพิธี งานรัฐพิธี และงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
จ้างจ้างผลิตเอกสารเล่มประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
จ้างเหมาบริการในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนไทยและชุมชนในภูมิภาคอาเซียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความยากจนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดประดับตกแต่งสถานที่และจัดทำพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA HILUX REVO เลขทะเบียน ๕กศ ๑๕๔๖ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดซื้ออาหารจัดเลี้ยงงานวันเด็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองของรถยนต์ส่วนกลางประจำจังหวัดขอนแก่น หมายเลขทะเบียน 6กศ 7762 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำห้องปฏิบัติงานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ห้องภูฝอยลม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
จ้างเหมาดูแลรักษาเว็บไซต์จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2024
จ้าง เหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
จ้างทำไวนิลสำหรับใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
จ้าง เหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2024
จ้าง เหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2024
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
ซื้อสิ่งของ มอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุวิทยุและไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กค 7133 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าตัวอาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างจ้างทำประชาสัมพันธ์หนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่