แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 26/10/2023
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยของจังหวัดฉะเชิงเทรา ?สมุดภาพฉะเชิงเทรา? 26/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 26/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 26/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) 25/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) 20/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา 10 เดือน 18/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา 10 เดือน 18/10/2023
จ้างเหมาการประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.2566 16/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 16/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 16/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลาง และอาคารหอประชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนตุลาคม) 11/10/2023
จ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร อาคารประชุมจังหวัดชุมพร และบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และพื้นที่ภายนอกอาคาร 09/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนกันยายน 2567) 06/10/2023
ซื้อเครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์และหมึกคอมพิวเตอร์ 29/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ 29/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุมอนาลโย และภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ และ ไม้ยืนต้นศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29/09/2023
จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28/09/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ สำหรับโครงการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
ซื้อผ้าประดับสีม่วง และผ้าประดับสีขาว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ.2566-2567) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ.2566-2567) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างเหมาทำป้ายสัญลักษณ์ที่จอดรถคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ สีเหลือง และพานธูปเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ประจำห้องสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างปรับปรุงระบบทำความเย็นภายในห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
จ้างซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนชุดปั๊มน้ำ ชั้นใต้หลังคา เพื่อใช้ในอาคารที่พัก 109 หน่วย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2024
ซื้อกระเป๋าสัมมนากระดุมแม่เหล็กคละสีคละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2024
ซื้อพานพุ่มเงินพุ่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อชุดไมค์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
จ้างทำตรายาง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างทำตรายาง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างทำตรายาง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับทหารมหาดเล็ก ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจง (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์) เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง ฯ จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2024
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีม่วง ขนาด 44/45 x 60 หลา จำนวน 5 ม้วน พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงบริเวณเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์แปลงภาพและเสียง เพื่อใช้ประจำ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ห้องประชุมโต๊ะหยงกง และห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้และน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขันรถ.เพื่อใช้ในโครงการ.สนับสนุนการฝึกอนรมวิทยวกรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกันประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำมึงบประมาณ.พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อวัสดุน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างจ้างถ่ายเอกสารสีและเข้าเล่มในการประชุมสำหรับคณะอนุกรรมการทรัพยากรจังหวัดขอนแก่น และผู้เข้าร่วมประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่