แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2021
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
ซื้อผ้าประดับสีขาว ? เหลือง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัด มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขั้นกรรมาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านพักของผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องปฎิบัติงานของผู้บริหาร (นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
จ้างทำพัสดุดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
จ้างเหมาทำไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่