แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างเครือข่ายคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อกล่องพลาสติก มีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อขาตั้งไมค์พิธีการ ตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 กิจกรรมออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 โดยวิธีคัดเลือก 20/06/2023
จ้างที่ปรึกษาจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 20 ปี พ.ศ.2566 - 2585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างเหมาบริการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
ซื้อวัสดุ สำหรับการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช (Land Mark พญานาค) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA VIGO เลขทะเบียน กค ๕๓๔๖ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนยางรถยนต์และถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางใช้ในราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี ยี่ห้อโฟล์คสวาเก้น หมายเลขทะเบียน นก ๖๖๖๖ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA รุ่น VIGO หมายเลขทะเบียน กก ๑๑๖๖ กจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่