แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30/01/2024
งานก่อสร้าง (ปั้นและหล่อ) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 29/01/2024
งานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 29/01/2024
จ้างเหมาจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2567 19/01/2024
ซื้อแพ็คเกจห้องประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โครงการระบบการประชุมทางไกลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 15/01/2024
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ 09/01/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 08/01/2024
จัดซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 03/01/2024
โครงการจัดทำหนังสือสมุดภาพที่ระลึกเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี เล่ม 3 26/12/2023
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สู่การขยายเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคงทุกมิติ 26/12/2023
โครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 30/11/2023
เหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ทางเท้า ถนน และโรงจอดรถ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนพฤษภาคม 2567 รวม 8 เดือน) 21/11/2023
เหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารหอประชุม อาคารพัสดุ และพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนพฤษภาคม 2567 รวม 8 เดือน) 20/11/2023
เหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ทางเท้า ถนน และโรงจอดรถ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนพฤษภาคม 2567 รวม 8 เดือน) 20/11/2023
จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (บัตรอิเล็กทรอนิกส์) 15/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10/11/2023
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 09/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการและจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ของส่วนราชการในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 01/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) 01/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 31/10/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร และ e-book ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร และ e-book ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงผลคุณภาพสูง (Video Wall) เพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รอง ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อจัดซิื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36100 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ของกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมและการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปาง ๕ ปี และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างจ้างเหมาติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ พร้อมตู้Broom และแขนกั้น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำภายในศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างเหมาปรับปรุงพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการส่วนกลางของสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ยี่ห้อ Toyota Vigo หมายเลขทะเบียน ชว 2735 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการส่วนกลาง ของสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ยี่ห้อ Toyota Vigo หมายเลขทะเบียน ชว 2737 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในภารกิจงานของห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค ๙๓๙ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (อินทผลัมแบบมีก้านบรรจุกล่อง ขนาด 500 กรัม) โครงการรอมฎอนสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16-29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต (ห้องสำนักงานจังหวัดเลย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึก ?พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย? ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กค 7133 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ สามประสาน (บ-ว-ร) เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ สามประสาน (บ-ว-ร) เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างเหมาจัดทำเอการ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ สามประสาน (บ-ว-ร) เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้ร่วมโต๊ะเสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ห้องสำนักงานจังหวัดเลย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบ้านงานครัว) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
จ้างถ่ายเอกสารขาว-ดำ เพื่อใช้ในสำนักงานจังหวัดหนองคาย กลุ่มงานอำนวยการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ วัสดุไฟฟ้า วัสดุประปาและวัสดุอื่น ๆ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่