แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างดำเนินการจัดสถานที่และสนับสนุนการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 สำนักงานจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี และงานพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างจัดทำเอกสารฯ จำนวน ๑๖๑ เล่ม เพื่อใช้ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างเหมาทำตราสัญลักษณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุม (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2022
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้วงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2022
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก 16/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2021
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้สด เพื่อใช้ในกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่