แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
ซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างออกอากาศรายการวิทยุ ?ศูนย์ดำรงธรรมเล่าขานสู่ประชาชน? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในภารกิจงานของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายชูศักดิ์ ราชบุรี) และห้องปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างจัดโครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) ของจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์บรรยายสรุปโครงการพระราชดำริ สื่อวีดิโอต้องแสดงภาพ โดยมีความยาว ไม่น้อยกว่า 10 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างเหมาระบายผ้าสีเหลืองและสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างขอจ้างเหมาพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Annual Report) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พร้อมออกแบบรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างขอจ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (องค์การมหาชน) (Office of Sufficiency Economy Development Zone : OSEDZ) ภายใต้กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างเหมาพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Annual Report)กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พร้อมออกแบบรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้อโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น Zoom สำหรับประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่