แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง 5533 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลธงชาติไทย ป้ายไวนิลตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. และป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อติดตั้งด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เดือน เพื่อใช้ในภารกิจงานของสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรีชลบุรี ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ? ๒๕๘๕ และแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๖๖ ? ๒๕๗๐ ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้าง จัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ พิธีเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างทำพระรูป และป้ายตัวหนังสือข้อความ งานพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ประกอบพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อประกอบพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
ซื้อผ้าไตร สีราชนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างที่ปรึกษาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2566 ? 2570 ฉบับทบทวนใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดราชบุรี โดยวิธีคัดเลือก 01/05/2023
จ้างเหมาที่ปรึกษาในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก ๒๐ ปี และแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างโครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
ซื้อธงชาติและธงพระนามาภิไธยประจำพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
ซื้อผ้าระบายสีขาว - เหลือง เพื่อใช้ประดับบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดสตูล ตลอดเดือนพฤษภาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่